Guldsjakal

Guldsjakal i Lille Vildmose, august 2016. Foto: Carsten Clausen.

Guldsjakal i Lille Vildmose, august 2016. Foto: Carsten Clausen.

Guldsjakalen er Danmarks nyeste rovdyr. Hvordan genkender man den lille fætter til ulven? Hvordan lever den? Og hvorfor kommer den til Danmark nu?

Guldsjakalen er blevet registreret i Jylland syv gange fra 2015-2018. Læs om observationerne fra Danmark og om, hvad det er for et dyr, der nu er fulgt i ulvens fodspor.

I MENUEN TIL VENSTRE KAN DU VÆLGE EMNER.

Kort introduktion til guldsjakalen

Guldsjakalen er en mindre slægtning til ulven. Dens hovedudbredelsesområde på vores kontinent er i det sydøstlige hjørne, men fra 1980’erne har arten med overraskende fart spredt sig vest- og nordpå til talrige lande i Europa, hvor den aldrig har levet før. Således blev den registreret for første gang i Tyskland i 1996, i Polen i 2015 og i Holland i 2016. I Tyskland har de haft 8 yderligere registreringer af arten fra 2007 og frem, 4 af dem relativt tæt på Danmark. Guldsjakalen lever især af smådyr (særligt mus) og, når den har adgang til det, ådsler og kødefterladenskaber fra mennesker i form af dumpede rester af slagtede husdyr og rester af hovdyr skudt af jægere. Desuden spiser den i mindre omfang plantekost såsom frugter og bær. Guldsjakalen i Europa er ikke som ulven kendt for at nedlægge husdyr. 

Er guldsjakalen invasiv? Fordi guldsjakalen spreder sig naturligt, er den hverken i biologisk eller juridisk forstand en invasiv art.

Fredningsstatus. Guldsjakalen er en bilag V-art. EU's habitatdirektiv forpligter medlemslandene til at sikre, at indsamling og udnyttelse af arter anført på direktivets bilag V ikke påvirker eller hindrer, at arterne kan opnå såkaldt gunstig bevaringsstatus. Ifølge Naturstyrelsen er der ikke jagttid på guldsjakal i Danmark.